Comportamiento ético profesional y autoeficacia de las entrenadoras

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.17162/au.v13i1.1311

Palabras clave:

Deportes, entrenadores, ética profesional, autoeficacia

Resumen

Este estudio tuvo como objetivo examinar la relación entre la autoeficacia de las entrenadoras y el comportamiento ético profesional y compararlos según los años de experiencia como entrenadoras, la edad y la rama. La muestra de 202 mujeres entrenadoras voluntarias que participaron en jornadas de formación realizadas en 2021-2022. La edad media de los participantes fue de 33,82±8,831 años. Se administró a los participantes la 'Escala de comportamiento ético profesional de entrenadores' y la 'Escala de autoeficacia de entrenadores'. De acuerdo con los resultados de la prueba de Shapiro-Wilk y los valores de asimetría y curtosis, la muestra tenía una distribución normal. Los datos se analizaron mediante estadística descriptiva, medias, desviación estándar, medianas, cuartiles y porcentajes. Los hallazgos sugirieron una relación altamente positiva y significativa entre la autoeficacia de los entrenadores y sus comportamientos de ética profesional, y obtuvieron puntajes promedio altos en las escalas de autoeficacia y comportamientos de ética profesional.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Akıncı, A. Y. (2020). Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde Görev Yapan Antrenörlerin Etik Liderlik Algısının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Spor Eğitim Dergisi, 4 (2), 131-140. https://dergipark.org.tr/en/pub/seder/issue/54136/745581

Akyüz, H. (2020). Antrenör adaylarının genel öz yeterlilik ve iletişim düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies-Social Sciences, 15 (8), 3371-3386. https://doi.org/10.47356/TurkishStudies.45935

Amman, T., İkizler, H. C., & Karagözoğlu, C. (2000). Sporda Sosyal Bilimler. Ankara: Alfa.

Aydın, İ. P. (2001). Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik. Ankara. Pegem Yayıncılık.

Aydıner, B. B. (2011). Üniversite öğrencilerinin yaşam amaçlarının alt boyutlarının genel özyeterlilik yaşam doyumu ve çeşitli değişkenlere göre incelenmesi [Unpublished Master Thesis, Sakarya University Institute of Educational Sciences].

Bıkmaz, F. H. (2006). Öz Yeterlik İnançları. Y. Kuzgun, and D. Deryakulu (Ed.), Eğitimde Bireysel Farklılıklar (ss. 291-310). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Billington, R. (2011). Felsefeyi Yaşamak Ahlak Düşüncesine Giriş. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Certel, Z., Alkış, A., & Gürpınar, B. (2018). Antrenörlerin Mesleki Etik İlkelere Uyma Düzeylerinin Antrenör Ve Sporcu Gözüyle Değerlendirilmesi. Mediterranean Journal of Humanities, 8 (2), 223-231. https://doi.org/10.13114/mjh.2018.418

Dumangöz, P. D., & Sanlav, R. (2021). Voleybol Antrenörlerinin Mesleki Öz Yeterlik Düzeylerinin Bazı Demografik Özelliklere Göre İncelenmesi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 4 (2), 251-264. https://doi.org/10.38021/asbid.956931

Eitzen, D. S. (2012). Fair And Foul: Beyond the Myths and Paradoxes of Sport. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.

Ermiş, E., Satıcı, A., Bostancı, Ö., İmamoğlu, O., & Taşmektepligil, M. Y. (2019). Tenis Antrenörleri Yeterlilik Düzeyinin Araştırılması. Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14 (20), 1211-1227. https://doi.org/10.26466/opus.605062

Hadley, P. (2006). Duty of Care. In Ferrero F. (Ed.), British Canoe Union, Coaching Handbook. Wales: Pesda Press.

Horn, T. S. (2008). Coaching Effectiveness İn The Sports Domain. In T.S. Horn (Ed.), Advances İn Sport Psychology (3rd Ed., pp. 239-268). Champaign, Ill: Human Kinetics.

Johansson, S. (2013). Coach-Athlete Sexual Relationships: If No Means No, Does Yes Mean Yes? Sport, Education, and Society, 18 (5), 678-693. https://doi.org/10.1080/13573322.2013.777662

Jowett, S. & Meek, G. A. (2000). The Coach–Athlete Relationship in Married Couples: An exploratory Content Analysis. The Sport Psychologist, 14, 157–175. https://doi.org/10.1123/tsp.14.2.157

Jowett, S. & Cockerill, I. (2002). Incompatibility in the Coach–Athlete Relationship. In: Cockerill I (Ed.), Solutions in Sport Psychology. London: Thompson Learning.

Karakoç, Ö., Yüksek, S., Aydın, A. D., Karakoç, B., Yetiş, Ü., & Baydil, B. (2011). Milli Takım Düzeyindeki Erkek Judocuların Kulüp Antrenörlerinde Gözlemledikler Etik Dışı Davranışlar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (1), 321-332. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/817581

Kayır, B., & Özbek, O. (2019). Antrenörlerin Meslek Etiği Davranışları Ölçeği: Ölçek Geliştirme Ve Geçerlik Çalışması. Spormetre, 17 (3), 134-144. https://doi.org/10.33689/spormetre.601953

Kayır, B., & Ozbek, O. (2021). Antrenörlerin Meslek Etiği Davranışlarına İlişkin Antrenör Ve Sporcu Görüşleri. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 1-12. https://doi.org/10.25307/jssr.869391

Koçak, Ç. V. (2019). Antrenör Adaylarının Antrenör Öz Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 17 (1), 55-62. https://doi.org/10.33689/spormetre.520507

Koçak, Ç. V. (2020). Antrenör Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Gazi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 25 (4), 313-329. https://dergipark.org.tr/en/pub/gbesbd/issue/57046/764452

Köksal, F. (2008) . Antrenörlerin liderlik tarzları ile öz-yeterlilikleri arasındaki ilişki [Master's Thesis, Selcuk University, Institute of Health Sciences].

Kultgen, J. (1988). Ethics and Professionalizm. Philadelphia: University of Pennslyvania Press.

Namal, A. ( 2001). Etik mi etikçilik mi? Bilim Teknik, 271.

Özsarı, A., & Altın, M. (2021). Öz Yeterlik Ve Stresle Başa Çıkma (Bireysel Ve Takım Sporları Antrenörleri Araştırması). Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 15 (3), 399-411. https://dergipark.org.tr/en/pub/bsd/issue/66415/957466

Sağlam, C., & Çeviker, A. (2021). Antrenörlerin Öz Yeterlilik ve Antrenörlüğe Yönelik Tutum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11 (2), 662-676. https://doi.org/10.37989/gumussagbil.1097639

Seçkin-Ağırbaş, İ., Erel, S., & Belli, E. (2020). Antrenörlerin öz yeterlilikleri ile iletişim becerileri ilişkisi. Anatolia Sport Research, 1 (1), 25-36. http://dx.doi.org/10.29228/anatoliasr.3

Stewart, C. C. (2014). Sportsmanship, Gamesmanship, And the Implications for Coach Education, Strategies. A Journal for Physical and Sport Educators, 27 (5), 3-7. https://doi.org/10.1080/08924562.2014.938878

Tabachnick, B. G. & Fidell. L. S. (2013). Using Multivariate Statistics (6. Ed.). Boston: Pearson.

Tuncel, S. D. (2014). Spor Etiği. Atak S, Kenan G. S. (Ed.), In: Meslek Etiği Kavramlar (ss. 473-98). Adalet Yayınevi.

Descargas

Publicado

2022-12-02

Cómo citar

Keskin, B. . (2022). Comportamiento ético profesional y autoeficacia de las entrenadoras. Apuntes Universitarios, 13(1), 45–59. https://doi.org/10.17162/au.v13i1.1311