Examen del efecto del trabajo infantil en el acceso de niños en edad escolar a la educación en Turquía

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.17162/au.v12i4.1248

Palabras clave:

niñez, trabajo, educación escolar, trabajo infantil, familia.

Resumen

El objetivo principal de esta investigación cualitativa es analizar la situación del trabajo infantil en Turquía y, como resultado, el acceso de estos niños a la educación básica en derechos humanos. Esta investigación se llevó a cabo con la técnica de análisis histórico/documental, uno de los métodos de investigación cualitativa. Para ello, se analizaron las estadísticas preparadas por el Instituto de Estadística de Turquía y el Ministerio de Educación Nacional. Se ha concluido que el trabajo infantil es común en Turquía como en el mundo. Las principales causas del trabajo infantil son la pobreza, la migración, la mano de obra barata y la necesidad de trabajadores domésticos. Se concluyó que la mayoría de los niños trabajadores estaban sin educación y tenían que trabajar sin educación para contribuir al presupuesto familiar. El bajo nivel de escolaridad en los sistemas educativos y la insuficiente capacidad educativa se encuentran entre los factores que provocan el trabajo infantil. Además, la educación es vista como una pérdida de tiempo costosa y no rentable.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Altıntaş, B. (2005). Çocuk İşçiliği Nedenler, Sorunlar ve Politika Yönetimi. Tes-İş Dergisi, 12 (3). http://www.tes-is.org.tr/assets/pht-file/press/pdf/a054e1a20d.pdf

Ashiq, U.& Dar, M. R. (2021). Exploring the Experiences of Child Domestic Labor:A Qualitative Study.Children Rights Journal of Rawalpindi Medical University. 1 (1): 23-31. http://crjrmu.com/index.php/crjrmu/article/view/8/7

Baia, J. & Wang, Y. (2020). Returns to work, child labor and schooling: The income vs. price effects. Journal of Development Economics, 145. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2020.102466

Balcı, A. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma - Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem.

Benek, S. & Baydemir, R. (2021). A Model Proposal for Reducing Child Labor in Seasonal Agriculture: Establishment of the ‘Access to Education and Communication Unit. Bitlis Eren Üniversite99si Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (2). https://doi.org/ 10.47130/bitlissos.1032485

Beşoluk, E. & Parlak, Z. (2022). Chıld Labour ın Developıng Country as a Core Labor Standard. Ekonomi Maliye İşletme Dergisi, 5 (1). https://doi.org/ 10.46737/emid.1103241

Bogdan, R., & Biklen, S. (2007). Qualitative research for education: An introduction to theory and practice. Needham Heights, Massachusetts: Allyn and Bacon.

Boybek, S. (2009). Sosyal Yardım Uygulamaları ve Çocuk İşçiliği Arasındaki İlişki: Keçiören Örneği. Ankara: Yayımlanmış Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü.

Çobaner, A. A. (2016). Türkiye’de Çocuk İşçiliği Sorunu ve Haberlerde Suriyeli Çocuk. İletişim Çalışmaları Dergisi. Bahar: Sayı: 9. https://dergipark.org.tr/tr/pub/isauicder/issue/31615/376192

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Thousand Oaks: Sage.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (2017). Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak. Emek Araştırmaları.

https://www.genel-is.org.tr/23-nisanda-cocuk-isci-olmak,2,14917#.YptypqhByUk

Duvager, M. (2006). Introduction to social sciences. New York, NY: Wiley Press.

Erbay, E. (2008). Çocuk işçi olmak çocuk işçiliğine retrospektif bir bakış. Ankara: Öncü Basımevi.

Erbay, E. (2013). Damgalanmış Bir Grubun “Farklılık” Algısı ve Damganın Yeniden

Üretilmesi. Journal of Society & Social Work. 24 (1). https://doi.org/10.33417/tsh.933131

Forster, N. (2012). The analysis of company documentation. C. Cassell and G. Symon (Eds.) Qualitative methods in organizational research: A practical guide. London: Sage.

Gün, S. (2017). Toplumsal Bir Sorun: Sokakta Çalışan Çocuklar. Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi. 16 (62), 42.

https://www.ttb.org.tr/MSG/images/files/dergi/62-63/62-63.pdf

Günöz, M. (2007). Türkiye’de Çocuk İşçiliği Sorunu ve Çözüm Önerileri. Ankara: ÇSGB Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tezi. https://media.iskur.gov.tr/15621/mustafa-gunoz.pdf

ILO (2017). Global Estimates of Child Labour, Results and Trends, 2012-2016. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/ publication/ wcms_575499.pdf

İlgazi, A. (1996). Dünya’da ve Türkiye’de Çocuk İstihdamı. İstanbul: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karaman, B. & Özçalık, M. (2007). Türkiye’de Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Bir Sonucu: Çocuk İşgücü. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (1), 25-41.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/yonveek/ issue/13686/165617

Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (9th Ed.). Ankara: Nobel.

Karataş, K. (1993). Çocuk İşgücü Sorunu: Nedenleri, Sonuçları ve Çözüm Önerileri, HÜ Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi, 11(1).

http://fs.hacettepe.edu.tr/tsh/Dergiler/1993-123.pdf

Lordoğlu, K. & Aslan, M. (2018). Görünmeyen Göçmen Çocukların İşçiliği: Türkiye’deki Suriye’li Çocuklar. Çalışma ve Toplum, 57 (2).

https://www.calismatoplum.org/makale/gorunmeyen-gocmen-cocuklarin-isciligi-turkiyedeki-suriyeli-cocuklar

Madge, J. (1965). The Tools of Science an Analytical Description of Social Science Techniques. New York: Doubleday and Comp.

Mayring, P. (2012). Nitel Sosyal Araştırmaya Giriş (Çev. A. Gümüş & M. Sezai Durgun). Adana: Baki Kitabevi.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2019). Milli Eğitim İstatistikleri. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı. Ankara.

http://sgb.meb.gov.tr/www/resmi-istatistikler/icerik/64

Öztürk, M. (2010). Türkiye’de iç göçe katılanların kent yaşamına ve kentsel emek piyasalarına etkileri. Journal of Social Policy Conferences, 0 (52), 245-264. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/889/9880

Parin, S. & Çakar, S. (2022). Use Of Unpaid Child Labor In Rural Life. Politik Ekonomik Kuram. 8 (1). https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2384944

Punch, K. (2017). Introduction to Research Methods in Education. London: Sage

TÜİK (2006). Çocuk işgücü anketi, 2006 Haber Bülteni. Ankara. http://tuik.gov.tr/ PreHaberBultenleri.do?id=482

TÜİK (2012). Çocuk işgücü anketi, 2012 Haber Bülteni. Ankara. http://tuik.gov.tr/ PreHaberBultenleri.do?id=13659

TÜİK (2020). Çocuk işgücü anketi, 2019 Haber Bülteni. Ankara. http://tuik.gov.tr/ PreHaberBultenleri.do?id=33807

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık

Descargas

Publicado

2022-09-07

Cómo citar

Bayram, A. . (2022). Examen del efecto del trabajo infantil en el acceso de niños en edad escolar a la educación en Turquía. Apuntes Universitarios, 12(4), 296–320. https://doi.org/10.17162/au.v12i4.1248