El dilema de los libros de texto distribuidos de forma gratuita y los libros de texto complementarios que están prohibidos en Turquía

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.17162/au.v12i3.1103

Palabras clave:

Book, education, high-school education, public school, research.

Resumen

Dentro del entendimiento del estado social, los libros de texto se han distribuido gratuitamente a los estudiantes en Turquía desde el año académico 2003-2004. En este contexto, el estado ha prohibido a los estudiantes y maestros el uso de libros de texto complementarios en las escuelas, además de los libros de texto gratuitos. En el estudio, se examinó el uso de libros de texto complementarios en las escuelas con base en las opiniones de los profesores de secundaria. En el estudio, que se estructura en un patrón de fenomenología cualitativa, el grupo de estudio está formado por 52 profesores de secundaria que trabajan en Sivas. Los datos fueron recolectados a través de un cuestionario desarrollado por el investigador y analizados con el método de análisis de contenido. Según los resultados de la investigación, la mayoría de los participantes afirmó que el uso de libros de texto complementarios en las escuelas es una necesidad, incluso una obligación. Las razones para utilizar libros de texto complementarios son el sistema central de exámenes y la insuficiencia de los libros de texto distribuidos gratuitamente por el estado.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Akkuş, H., Üner, S. & Kazak, Ö. (2014). Öğretmen ve öğrencilerin ortaöğretim kimya ders kitaplarından nasıl faydalandıkları ve ders kitaplarının içeriği hakkında öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22 (3), 1035-1048. https://dergipark.org.tr/en/pub /kefdergi/issue/22601/241482

Aktekin, S., & Pala, Ç. B. (2013). 6. ve 7. Sınıf sosyal bilgiler dersi öğrenci çalışma kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Dicle University Journal of Ziya Gokalp Education Faculty, 21, 265-286. https://dergipark.org.tr/en/pub/zgefd/ issue/47941/606531

Altun, M., Arslan, Ç., & Yazgan, Y. (2004). Lise matematik ders kitaplarının kullanım şekli ve sıklığı üzerine bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2), 131-147. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/153239

Aslan, B., Okumuş, O., & Koçoğlu, Y. (2015). Ortaöğretim tarih ders kitaplarının öğrencilerin gelişim düzeyine uygunluğunun incelenmesi. Journal of International Social Research, 8 (37), 689-699. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/58378450

Bulduk, Ö. (2014). Fen ve teknoloji dersi 7. sınıf ders kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının laboratuvar kullanım tekniği açısından incelenmesi [Master's thesis]- Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. http://hdl.handle.net/11655/1876

Coşkun, Y. D. (2013). Türkçe ders kitaplarının pısa sınavı okuma ölçütleri açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 22-43. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/33992748

Çavuş, E. & Özden, M., (2012). İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde fen günlüğü kullanımına ilişkin görüşleri. Adıyaman University Journal of Science, 2 (1), 36-51. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/15030

Dede, S. Ç., & Arslan, S. (2019) Türkiye’de 2002-2018 yılları arasında matematik ders kitapları üzerine yapılmış tezlerin ve makalelerin analizi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 13 (1), 176-195. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.546301.

Demir, S. B. (2013). Evaluation of the new Turkish education system by Social Studies Teachers. Educational Research and Reviews, 8 (17), 1525.

Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of advanced nursing, 62 (1), 107-115. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x

Eroğlu, S., Akarsu, B., & Bektaş, O. (2015). Kimya ders kitaplarının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Journal of Kirsehir Education Faculty, 16 (2), 313-333. https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59450/854117

Ertürk, M., & Güler, E. (2017). 5. 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi (Muğla ili örneği). Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017 (8), 64-76. https://dergipark.org.tr/en/pub/goputeb/issue/34591/382005

Fidan, M. (2018). Ortaokul öğrencilerinin türkçe ders kitaplarının tasarımına yönelik görüşlerinin analizi. Bayterek Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi, 1 (2), 178-189. https://dergipark.org.tr/en/pub/buaad/issue/42598/499106

Gericke, N. M., & Hagberg, M. (2010). Conceptual variation in the depiction of gene function in upper secondary school textbooks. Science & Education, 19 (10), 963-994. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11191-010-9262-y.pdf

Gkitzia, V., Salta, K., & Tzougraki, C. (2011). Development and application of suitable criteria for the evaluation of chemical representations in school textbooks. Chemistry Education Research and Practice, 12 (1), 5-14. DOI: 10.1039/C1RP90003J

Gökçek, T., & Hacısalihoğlu Karadeniz, M. (2013). Ortaöğretimde matematik ders kitabı yerine alternatif kaynakların tercih edilme nedenleri. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4 (1), 20-31. https://dergipark.org.tr/en/pub/turkbilmat/issue/21569/231461

Gülüm, K., & Çeltik, D. (2014). İlkokul 2. sınıf hayat bilgisi ders ve çalışma kitabı’nın niteliğini arttıracak öneriler. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 38 (1), 46-58. https://dergipark.org.tr/en/pub/cumusosbil/issue/4350/59492

Güngör, H., & Çavuş, H. (2015). İlkokul 4. sınıf matematik dersi" kesirler" konusunun öğretiminde öğretmenin yardımcı kitap kullanımının öğrenci başarısı üzerindeki etkisi. Journal of Kirsehir Education Faculty, 16 (2), 251-271. https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59450/854113

Hong, D. S., & Choi, K. M. (2014). A comparison of Korean and American secondary school textbooks: the case of quadratic equations. Educational Studies in Mathematics, 85 (2), 241-263. DOI 10.1007/s10649-013-9512-4

Karamustafaoğlu, S., Salar, U., & Celep, A. (2016). Ortaokul 5. sınıf fen bilimleri ders kitabına yönelik öğretmen görüşleri. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (2), 93-118. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/419764.

Karanfil, F. (2020). Mediating the effect of motivation and self regulation on students’ attitudes towards LGS (high school entrance) exam. International Journal of Educational Spectrum, 2 (2), 111-123.

Kavcar, N., Özkan, G., Arıkan, G., & Şengören, S. K. (2014). Fizik öğretmen adaylarının MEB’nca önerilen 10. sınıf fizik ders kitabına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 (2), 549-570. https://dergipark.org.tr/en/pub/omuefd/issue/20279/214942

Kobia, J. M. (2009). Femininity and masculinity in English primary school textbooks in Kenya. The International Journal of Language Society and Culture, 28, 57-71. https://aaref.com.au/wp-content/uploads/2018/05/28-6.pdf

Leite L, and Afonso, A. (2001) Portuguese school textbooks’ illustrations and students’ alternative conceptions on sound. In: Pinto R, S. (eds) Physics teacher education beyond 2000. Elsevier, Paris, pp.167–168. http://hdl.handle.net/1822/10035

Low-Beer, A. (2001). Politics, school textbooks and cultural identity: the struggle in Bosnia and Hercegovina. Internationale Schulbuchforschung, 23 (2), 215-223. https://www.jstor.org/stable/pdf/43056447.pdf

Memurlar. net (2018). MEB, kaynak yayın aldıran okullara soruşturma açın, dedi. https://www.memurlar.net/haber/778826/meb-kaynak-yayin-aldiran-okullara sorusturma-acin-dedi.html

Morgil, F. İ., & Yılmaz, A. (2016). Lise X sınıf, kimya II ders kitaplarının öğretmen ve öğrenci görüşleri açısından değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1 (1), 26-41. https://dergipark.org.tr/en/pub/baunfbed/issue/24789/261906

Nakiboğlu, C. (2009). Deneyimli kimya öğretmenlerinin ortaöğretim kimya ders kitaplarını kullanımlarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 10 (1), (91-101). https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59520/855972

Oğur, R., & Tekbaş, Ö. F. (2003). Anket nasıl hazırlanır. Sted, 12 (9), 336-340. https://www.ttb.org.tr/STED/sted0903/anket.pdf

Özcan, Ö., & Erduran, A. (2016). Lise matematik ders kitaplarının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi: 10. sınıf örneği. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 3 (2), 933-959. DOI: 10.21733/ibad.475459

Özden, M. (2007). Kimya öğretmenlerinin kimya öğretiminde karşılaştıkları sorunların nitel ve nicel yönden değerlendirilmesi: Adıyaman ve Malatya illeri örneği. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (22), 40-53. https://dergipark.org.tr/en /pub/pauefd/issue/11121/133005

Özgen, B. (1993). Türkiye'de ders kitapları sorunu ve çözüm yolları. Eğitim ve Bilim, 17 (87), 48-59.

Pop-Pacurar, I., & Ciascai, L. (2010). Biology School Textbooks and Their Role for Students' Success in Learning Sciences. Acta Didactica Napocensia, 3 (1), 1-10. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1056119.pdf

Roseman, J. E., Stern, L., & Koppal, M. (2010). A method for analyzing the coherence of high school biology textbooks. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 47 (1), 47-70. https://doi.org/10.1002/tea.20305

Sever, R., & Koçoğlu, E. (2013). Sosyal bilgiler ders kitaplarındaki coğrafya konularına ilişkin sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri (Diyarbakır merkez ilçe örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (45), 17-34. ttps://dergipark.org.tr /en/pub/esosder/issue/6159/82782

Şeker, M. (2013). 8. sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitaplarının öğrenme stilleri açısından incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2013 (1), 51-62. https://dergipark.org.tr/en/pub/goputeb/issue/7323/95838

Thompson, D. R., Senk, S. L., & Johnson, G. J. (2012). Opportunities to learn reasoning and proof in high school mathematics textbooks. Journal for Research in Mathematics Education, 43 (3), 253-295. https://doi.org/10.5951/jresematheduc.43.3.0253

Thapar, R. (2009). The history debate and school textbooks in India: A personal memoir. In History Workshop Journal (Vol. 67, No. 1, pp. 87-98). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/hwj/dbn054

Uzuntiryaki, E., & Boz, Y. (2006). Öğretmen adaylarının ders kitabı kullanımıyla ilgili görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (31), 212-220. https://dergipark.org.tr/en/pub/hunefd/issue/7807/102410

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin.

Yılmaz, M. (2014). İnanç Öğrenme Alanları Açısından Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitaplarının İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (3), 117-134. https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunisosbil/issue/2837/38700.

Descargas

Publicado

2022-04-22

Cómo citar

Doğan, S. . (2022). El dilema de los libros de texto distribuidos de forma gratuita y los libros de texto complementarios que están prohibidos en Turquía . Apuntes Universitarios, 12(3), 58–75. https://doi.org/10.17162/au.v12i3.1103